Vol 2, No 4 (2016)

October-December 2016

Table of Contents

Original Articles

Liza Handique Bhattacharyya, Pranaba Nanda Bhattacharya
PDF
92-101
Balakrishnan Elayaraj, S. Dhanam, K. V. Ajayan, M. Selvaraju
PDF
102-113
Amarjyoti Tanti, Pranab N. Bhattacharyya, Sosanka P. Sandilya, Prasanta Dutta
PDF
114-117
Bindu Nirwan, Sunil Choudhary, Kuldeep Sharma, Sangeeta Singh
PDF
118-126